top of page

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i moralnych młodych ludzi, opartych
  na tolerancji wobec wszelkiej inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej
  (bez względu na rasę, narodowość, kulturę czy wyznanie) oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia;

 • uwrażliwienie uczennic oraz uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji, a także przemocy i agresji, u źródeł których leżą rasizm i ksenofobia;

 • burzenie stereotypów i uprzedzeń;

 • budzenie wrażliwości międzykulturowej;

 • rozwijanie potrzeby zdobywania wiedzy na temat inności;

 • zachęcanie do samokształcenia i zdobywania prócz wiedzy także nowych doświadczeń;

 • poznanie wielowiekowej historii, tradycji oraz kultury tatarskiej - mało znanej części naszego dziedzictwa kulturowego;

 • pogłębianie wiedzy na temat muzułmańskiego kręgu kulturowego: reguł życia społecznego, obyczajowości, kultury, sztuki kulinarnej, języka arabskiego, religii muzułmańskiej;

 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wynikających z pracy metodą projektu:

 • pobudzanie aktywności, samodzielności i kreatywności,

 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,

 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i ich przetwarzania
  z punktu widzenia celów projektu,

 • odnajdywanie radości w nauce dzięki wchodzeniu w role badacza i odkrywcy,

 • zyskanie świadomości, że najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności
  i rozwiązywania problemów jest współpraca,

 • rozwijanie umiejętności przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych.

bottom of page